Obchodní podmínky

ColorWood s.r.o IČO: 28781287 Odpovědná osoba Michal Petrík IČO:01895737

Nedokončená, 102 00 Praha-Štěrboholy

Souhlas se
zpracováním osobních údajů

Při

zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené zákonné postupy a též

dostatečné způsoby zabezpečení. Ochrana osobních údajů je naší prioritou.

Souhlasem
nebo podpisem poskytuji Michalu Petríkovi dále pouze ColorWood s.r.o IČ 28781287 Odpovědná osoba Michal Petrík IČ:01895737, co by správci osobních údajů,
souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže uvedené
účely a dobu trvání.

Souhlasím se
zasíláním informačních e-mailů s bonusovými kupony a slevami, včetně
zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat ve kterémkoliv informačním e-mailu nebo na
adrese michal@colorwood.cz.

Osobní
údaj
Účel
zpracování
Doba poskytnutí souhlasu
 

Fotografie

 

Pořizování
fotografií
10 let
 

Zveřejnění
fotografií – propagační účely na

webových

10 let
 

stránkách,

v prezentacích,

 
 

almanach
apod., v blogu, na nástěnkách

sportoviště

 
     
  Zveřejnění
– noviny, časopisy
10 let
Audio a
video záznam

Pořizování
záznamu – kulturní, sportovní a

další akcích

10 let
 

podobného

charakteru

 
 

Zveřejnění
záznamu – propagační účely na

webových

10 let
 

stránkách

nebo výše uvedených akcích

 
Jméno a
příjmení,
Zajištění
a akcí (soutěže,
10 let

datum

narození,

olympiády,

sportovní, umělecké, vzdělávací a kulturní

 
 

akce) vč.
exkurzí, sportovních kurzů,

adaptačních kurzů –

 
 

soupisky,

přihlášky apod.

 
Jméno a
příjmení,
Informování
o akcích (soutěže,
10 let
dosažené
výsledky

olympiády,

sportovní, umělecké, vzdělávací a kulturní

 
 

akce) a
jejich

výsledcích na webu,

 
  publikacích,
časopisu, nástěnkách a jiných
 
 

dostupných

prostorách v tisku (noviny,

 
  časopisy)  
Jméno a
příjmení,
Evidence a
administrativa kurzu
10 let
 bydliště,
jméno a
   

příjmení

zákonného

   
zástupce    
Jméno a
příjmení,

Zpracování
a poskytnutí údajů pro zajištění

exkurzí,

10 let
datum
narození,

výměnných
pobytů, vzdělávacích a

zotavovacích akcí pro

 

adresa,
pro

pojištění a při

potřeby

ubytování, stravování, dopravy, programu, služeb,

 

výjezdu do

ciziny i rodné

cestovního

pojištění nad rámec běžného pojištění,

 

číslo, tam

i číslo pasu nebo

   
jiného
dokladu totožnosti
   

Jméno, 

datum

Zveřejnění
výtvarných, literárních,

projektových a dalších

10 let
narození

prací a

výtvorů

 

Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně

osobních údajů (2016/679) a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp.

do odvolání tohoto souhlasu.

ColorWood s.r.o IČ 28781287 Odpovědná osoba Michal Petrík IČ:01895737, je oprávněno zpracovávat osobní údaje manuálně i

automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální

seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným

zaměstnancům či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely

zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně

odvolat.

Informační
povinnost činí

správce prostřednictvím materiálů GDPR – Směrnice k ochraně

dat a osobních údajů a Zásady ochrany osobních údajů.

Jmenovaným
pověřencem pro ColorWood s.r.o IČ 28781287 Odpovědná osoba Michal Petrík IČ:01895737,

 mobil +420 704558626, e-mail: michal@colorwood.cz

Svým
souhlasem tohoto dokumentu prohlašuji, že jsem byl seznámen
ColorWood s.r.o IČ 28781287 Odpovědná osoba Michal Petrík IČ:01895737 a informován o svých právech a
povinnostech, zejména o svém právu

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu nepřesných nebo
  nepravdivých osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů,
  nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či
  jinak

  zpracovány

 • na omezení zpracování osobních
  údajů na přenositelnost údajů
 • na vznesení námitky je-li
  zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely
  oprávněných zájmů správce právo podat proti správci stížnost u dozorového
  orgánu

Dále

prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů
prostřednictvím

tohoto dokumentu je zcela dobrovolné. Souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.

Zákon č.
89/2012

Sb. občanský zákoník v platném znění:

§865

 • Rodičovská odpovědnost náleží
  stejně oběma

  rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven.

 • Rozhodne-li soud o omezení
  svéprávnosti rodiče,

  rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti. Podle důvodové zprávy k
  tomuto

  zákonu povinnosti a práva rodičů vůči dítěti náležejí oběma rodičům
  zásadně

  stejně, ve stejném rozsahu. Není významné, že konkrétní podoba výkonu

  rodičovské odpovědnosti může být u obou rodičů rozličná. I rodič, který
  nemá

  dítě ve své výlučné péči, má i tak především právo na informace.

§ 876

 • Rodičovskou odpovědnost

  vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.

 • Hrozí-li při rozhodování o
  záležitosti dítěte

  nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení
  sám; je

  ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.

 • Jedná-li jeden z rodičů v
  záležitosti dítěte sám

  vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se
  souhlasem

  druhého rodiče.

·        
Pojištění a
odpovědnost:

 

Je možné (není povinné) uhradit příplatek (připojištění) za případně vzniklou škodu do
výše 10,000,-Kč na e-shope za osobu
(v případě poškození Vaší vinou a uhrazením
příplatku dle e-shopu. Před jízdou, paintballem nebudeme v případě škody
vyžadovat náklady spojené s opravou, Oprava přesahující částku 10.000,-Kč
, škody od 10.000,-
 je třeba uhradit vždy.

Čtyřkolky mají standartní povinné pojištění pro provoz na pozemních
komunikacích ze zákona. Čtyřkolky nejsou pojištěny havarijně, proto za veškeré
škody, které způsobíte na strojích vlastní vinou, nesete plnou odpovědnost a
hradíte veškeré náklady na opravy a další škody způsobené Vaším jednáním.
Budete plně informováni o ovládání a bezpečnosti při jízdě na čtyřkolce a je
důležité dodržovat pokyny instruktora, který je Vám po celou dobu výletu
nápomocen. Ovládání čtyřkolky je velmi jednoduché, a pokud budete dodržovat
veškeré pokyny instruktora, nemá se v podstatě co stát. Škody nám ale i
přes tuto skutečnost vznikají, je to ale téměř vždy doménou lidí, kteří
přeceňují své schopnosti a i přes upozornění instruktora nedodržují zásady
bezpečné jízdy a chovají se neukázněně. V případě, že byste se na některou
překážku apod. necítili, vždy budete mít možnost zastavit a danou překážku
objet či pod pečlivým vedením instruktora zdolat. Pokud čtyřkolka bude
vykazovat poškození, řidičem nezaviněné (např. vady motoru, defekt kola apod.)
v žádném případě po Vás nebude vyžadována náhrada za takovouto přímo
nezaviněnou škodu.

Objednávku
je nutné uhradit nejpozději 48h před akcí, jinak bude stornována.

Změněna
objednávky méně než 48h před akcí, bude stornovaná.

Děkujeme,
Michal Colorwood