Obchodní podmínky

Michal Petrík, Nedokončená, 102 00 Praha-Štěrboholy, IČO 01895737

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Při
zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené zákonné postupy a též
dostatečné způsoby zabezpečení. Ochrana osobních údajů je naší prioritou.

Souhlasem nebo podpisem poskytuji Michalu Petríkovi dále pouze Colorwoodu, Nedokončená, 102 00 Praha-Štěrboholy, IČO 01895737, co by správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže uvedené účely a dobu trvání.

Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů s bonusovými kupony a slevami, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.
Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat ve kterémkoliv informačním e-mailu nebo na adrese michal@colorwood.cz.

Osobní údaj Účel zpracování Doba poskytnutí souhlasu
 
Fotografie Pořizování fotografií 10 let
  Zveřejnění fotografií – propagační účely na
webových
10 let
  stránkách,
v prezentacích,
 
  almanach apod., v blogu, na nástěnkách
sportoviště
 
     
  Zveřejnění – noviny, časopisy 10 let
Audio a video záznam Pořizování záznamu – kulturní, sportovní a
další akcích
10 let
  podobného
charakteru
 
  Zveřejnění záznamu – propagační účely na
webových
10 let
  stránkách
nebo výše uvedených akcích
 
Jméno a příjmení, Zajištění a akcí (soutěže, 10 let
datum
narození,
olympiády,
sportovní, umělecké, vzdělávací a kulturní
 
  akce) vč. exkurzí, sportovních kurzů,
adaptačních kurzů –
 
  soupisky,
přihlášky apod.
 
Jméno a příjmení, Informování o akcích (soutěže, 10 let
dosažené výsledky olympiády,
sportovní, umělecké, vzdělávací a kulturní
 
  akce) a jejich
výsledcích na webu,
 
  publikacích, časopisu, nástěnkách a jiných  
  dostupných
prostorách v tisku (noviny,
 
  časopisy)  
Jméno a příjmení, Evidence a administrativa kurzu 10 let
 bydliště, jméno a    
příjmení
zákonného
   
zástupce    
Jméno a příjmení, Zpracování a poskytnutí údajů pro zajištění
exkurzí,
10 let
datum narození, výměnných pobytů, vzdělávacích a
zotavovacích akcí pro
 
adresa, pro
pojištění a při
potřeby
ubytování, stravování, dopravy, programu, služeb,
 
výjezdu do
ciziny i rodné
cestovního
pojištění nad rámec běžného pojištění,
 
číslo, tam
i číslo pasu nebo
   
jiného dokladu totožnosti    
Jméno, 
datum
Zveřejnění výtvarných, literárních,
projektových a dalších
10 let
narození prací a
výtvorů
 

Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně
osobních údajů (2016/679) a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp.
do odvolání tohoto souhlasu.

Colorwood, Nedokončená, 102 00
Praha-Štěrboholy
, je oprávněno zpracovávat osobní údaje manuálně i
automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální
seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným
zaměstnancům či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely
zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně
odvolat.

Informační povinnost činí
správce prostřednictvím materiálů GDPR – Směrnice k ochraně
dat a osobních
údajů a Zásady ochrany osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Colorwood je Michal
Petrík, poskytuji Colorwoodu, Nedokončená, 102 00 Praha-Štěrboholy,
 mobil +420 704558626, e-mail: michal@colorwood.cz

Svým
souhlasem tohoto dokumentu prohlašuji, že jsem byl seznámen
Colorwoodem,
Nedokončená, 102 00 Praha-Štěrboholy a informován o svých právech a
povinnostech, zejména o svém právu

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
  zpracovány
 • na omezení zpracování osobních údajů na přenositelnost údajů
 • na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu

Dále
prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím
tohoto dokumentu je zcela dobrovolné. Souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.

Zákon č. 89/2012
Sb. občanský zákoník v platném znění:

§865

 • Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma
  rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven.
 • Rozhodne-li soud o omezení svéprávnosti rodiče,
  rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti. Podle důvodové zprávy k tomuto
  zákonu povinnosti a práva rodičů vůči dítěti náležejí oběma rodičům zásadně
  stejně, ve stejném rozsahu. Není významné, že konkrétní podoba výkonu
  rodičovské odpovědnosti může být u obou rodičů rozličná. I rodič, který nemá
  dítě ve své výlučné péči, má i tak především právo na informace.

§ 876

 • Rodičovskou odpovědnost
  vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.
 • Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte
  nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je
  ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.
 • Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám
  vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem
  druhého rodiče.


·         Pojištění a odpovědnost:

Je možné (není povinné) uhradit příplatek (připojištění) za případně vzniklou škodu do výše 10,000,-Kč na e-shope za osobu (v případě poškození Vaší vinou a uhrazením příplatku dle e-shopu. Před jízdou, paintballem nebudeme v případě škody vyžadovat náklady spojené s opravou, Oprava přesahující částku 10.000,-Kč, škody od 10.000,- Kč  je třeba uhradit vždy.
Čtyřkolky mají standartní povinné pojištění pro provoz na pozemních komunikacích ze zákona. Čtyřkolky nejsou pojištěny havarijně, proto za veškeré škody, které způsobíte na strojích vlastní vinou, nesete plnou odpovědnost a hradíte veškeré náklady na opravy a další škody způsobené Vaším jednáním. Budete plně informováni o ovládání a bezpečnosti při jízdě na čtyřkolce a je důležité dodržovat pokyny instruktora, který je Vám po celou dobu výletu nápomocen. Ovládání čtyřkolky je velmi jednoduché, a pokud budete dodržovat veškeré pokyny instruktora, nemá se v podstatě co stát. Škody nám ale i přes tuto skutečnost vznikají, je to ale téměř vždy doménou lidí, kteří přeceňují své schopnosti a i přes upozornění instruktora nedodržují zásady bezpečné jízdy a chovají se neukázněně. V případě, že byste se na některou překážku apod. necítili, vždy budete mít možnost zastavit a danou překážku objet či pod pečlivým vedením instruktora zdolat. Pokud čtyřkolka bude vykazovat poškození, řidičem nezaviněné (např. vady motoru, defekt kola apod.) v žádném případě po Vás nebude vyžadována náhrada za takovouto přímo nezaviněnou škodu.

Objednávku je nutné uhradit nejpozději 48h před akcí, jinak bude stornována.

Změněna objednávky méně než 48h před akcí, bude stornovaná.

Děkujeme, Michal Colorwood